Cuarta CATALANA
23-1-2022 17:00 MUNICIPAL DE VILAFANT

Crónica
Cuarta CATALANA
CF BASE ROSESVsVILAFANT FC

51

Veure partit
BENJAMINS
CEJUNCARIAVsVILAFANT FC

03

Veure partit
Horari
Cuarta CATALANA
VILAFANT FCVsCE ESPOLLA
23-1-2022   17:00MUNICIPAL DE VILAFANT
BENJAMINS
VILAFANT FCVsBASE LEMPORDANET
23-1-2022   11:00MUNICIPAL DE VILAFANT
Veure tots

Cartell Setmanal
Cartel semanal
Clasificació
J Pt
1 Escudo CF ESPLAIS
CF ESPLAIS
1334
2 Escudo CE AGULLANA
CE AGULLANA
1230
3 Escudo CE MONT-RAS
CE MONT-RAS
1329
4 Escudo CF SELVATANS
CF SELVATANS
1326
5 Escudo FC LESCALA
FC LESCALA
1124
6 Escudo CF SANT MIQUEL FLUVIA
CF SANT MIQUEL FLUVIA
1423
7 Escudo CF BASE ROSES
CF BASE ROSES
1323
8 Escudo AE ROSES
AE ROSES
1322
9 Escudo CF LARMENTERA
CF LARMENTERA
1319
10 Escudo UE SIURANA
UE SIURANA
1217
11 Escudo UE LLADO
UE LLADO
1314
12 Escudo FC SANT PERE PESCADOR
FC SANT PERE PESCADOR
1212
13 Escudo CE FORTIA
CE FORTIA
1210
14 Escudo CE ESPOLLA
CE ESPOLLA
1310
15 Escudo FC SANT LLORENÇ MUGA
FC SANT LLORENÇ MUGA
148
16 Escudo VILAFANT FC
VILAFANT FC
145
17 Escudo CF LLERS
CF LLERS
135

Foto Equips
Botiga

Imagen club

Banderi Centenari

Imagen club

Himne amb CD

Imagen club

Xapa Centenari

Imagen club

Llibre 100 Anys historia

Imagen club

Trofeu de vidre 11 cm

l'últim comunicat
REGLAMENT DE REGIM INTERN

1.INTRODUCCIÓ A totes les persones que integrem el Club ens uneix la estima que li tenim al futbol, a uns per que ho practiquen com a jugadors/es, altres des de la ensenyança com a entrenadors/es,  a d’altres per la familiaritat amb els que ho practiquen o amb els que ho ensenyen, o senzillament perquè ens agrada, i gràcies a persones voluntàries i solidaries, que sempre col·laboren, aconseguim seguir en davant, ja que a tots i totes, de una manera u altre, aquesta forma de vida ens reporta més benestar i salut i més relacions socials. Son valors i actituds que assolim al treballar en equip sumant-hi tots els esforços personals i individuals que junt amb el respecte per nosaltres mateixos i pels demés ens farà acceptar, de bon grat, les normes i principis de convivència imprescindibles per a la vida en societat al nostre Club. A través d’aquest reglament es posa en funcionament un conjunt de normes amb la única pretensió i finalitat d’aconseguir la excel·lència en el comportament de totes aquelles persones que formen part del nostre Club, les quals es comprometen a conèixer, complir i fer complir el present Reglament de Règim Intern. 2. ÒRGANS EXECUTIUS El VILAFANT FUTBOL CLUB, mitjançant la seva Junta Directiva vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures de tots i totes les persones vinculades al club com a jugadors/es, entrenadors/res, delegats/es, socis/es, pares, mares, tutors/es, col·laboradors/es, aficionats/des i públic en general, tenint com a finalitat garantir una aplicació correcta del que disposa aquest Reglament. Reglament de Règim Intern del Vilafant Futbol Club ÍNDEX • TITOL I – DISPOSICIONS GENERALS • TITOL II – COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA CAPITOL I – La Junta Directiva CAPITOL II – Coordinació Esportiva CAPITOL III – Els Entrenadors / Entrenadores CAPITOL IV – Els Delegats /Delegades CAPITOL V – Els Equips CAPITOL VI – Els Jugadors / Jugadores CAPITOL VII – Els Capitans / Capitanes CAPITOL VIII – Pares i Mares o Tutors Legals   • TITOL III – RÈGIM DISCIPLINARI DISPOSICIONS FINALS TITOL I - DISPOSICIONS GENERALS 1. Objectiu del present Reglament de Règim Intern: El present Reglament de Règim Intern te per objectiu regular la organització i funcionament del VILAFANT FUTBOL CLUB, (d’ara en endavant el Club), dins el marc de la legislació esportiva vigent i subjecte plenament allò que el Club estableix en els seus Estatuts. Qualsevol norma, recomanació, sanció o actuació iniciada des del Club, te com a finalitat contribuir al bon funcionament del mateix i a la adequada formació de tots els integrants dels equips humans que el formen, tant a nivell esportiu com a nivell personal.   El Club està estructurat i organitzat de la forma següent: La Junta Directiva: Està formada per el President, el Vicepresident, el Secretari, el Tresorer i els Vocals, que tenen al seu càrrec la responsabilitat de gestionar administrativament i socialment el Club i la presa de decisions de caràcter disciplinari. La Coordinació Esportiva: Està formada per el Coordinador/a Esportiu, Entrenadors/es i Delegats/des de Camp i d’equip, i la seva responsabilitat és gestionar la part esportiva del Club i la formació de tots els integrants dels equips al seu càrrec. Farà el seguiment i control dels jugadors/es dels equips de totes les categories i edats, vetllarà per a que els equips disposin del millor material esportiu que estigui al seu abast.  Els integrants de la Coordinació Esportiva seran els responsables i representants del Club en tots els actes i competicions on els equips del nostre Club i participin, mantenint sempre el prestigi esportiu del Club, sigui quina sigui la seva categoria i situació. El Coordinador/a Esportiu: Atendrà a tos els jugadors/es, entrenadors/es, delegats/es, pares, mares i tutors que podran adreçar-se a ell/a per tal de resoldre qualsevol dubte o situació. El coordinador/a mirarà sempre de donar la millor solució i en tot cas informarà a la Junta Directiva. 2. Àmbit d’aplicació: El present Reglament serà d’aplicació en els següents àmbits: 2.1. Personal: 2.1.1. Als jugadors/es des de el mateix moment de ser inscrits al Club fins a la seva baixa, amb o sense fitxa federativa o del Consell Esportiu. 2.1.2. A tot el personal tècnic del Club. 2.1.3. A tot el personal auxiliar del Club. 2.1.4. A qualsevol persona a nivell particular que per circumstancies diverses, formi part del Club. 2.1.5. A tots els pares, mares i tutors dels jugadors/es des de el mateix moment que aquests formin part del Club i fins la baixa del mateix.           2.2. Llocs on tindrà validés i s’aplicarà: 2.2.1. A qualsevol instal·lació esportiva, local social, edifici o espai on es desplacin els components del Club, ja sigui en la seva totalitat o una part, tant sigui                         esporàdicament com habitualment per a realitzar les activitats esportives o socials. 2.3. Familiar: 2.3.1. A tots els efectes, tant el Coordinador/a, els delegats/des, els entrenadors/es i sobretot els jugadors/es seran responsables directes de les accions comeses per             els seus familiars, amics, coneguts, acompanyants, o qualsevol persona relacionada amb ells, d’incompliment per part de qualsevol persona aquí anomenada             de qualsevol obligació recollida en aquest Reglament.   TITOL II - COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA   CAPITOL I - LA JUNTA DIRECTIVA 3. La Junta Directiva: 3.1. El Club subjecte allò que els seus Estatuts estableixen i comptarà amb un Òrgan de Govern anomenat Junta Directiva. 3.2. Principis d’actuació: 3.2.1. La Junta Directiva vetllarà per desenvolupar el projecte de Club. 3.2.2. La Junta Directiva garantirà els drets reconeguts de qualsevol persona vinculada al Club, siguin, jugadors/es, entrenadors/res, delegats/es, socis/es, pares,             mares, tutors/es, col·laboradors/es, aficionats/des i públic en general  i vetllarà per a que aquests compleixi’n el seus deures. 3.2.3. La Junta Directiva afavorirà la participació de qualsevol membre del Club en la vida del mateix, ja sigui en la seva gestió o en qualsevol altra tasca. 3.2.4. La Junta Directiva es constituirà en Comitè de Disciplina per tal de resoldre els expedients incoats per faltes greus o molt greus.   CAPITOL II - COORDINACIÓ ESPORTIVA 4. El Coordinador/a Esportiu: 4.1. Es qui desenvolupa el projecte del Club en la vessant esportiva, tenint especial cura del adequat compliment de la formació tant esportiva com humana, de tots         el jugadors i jugadores del Club. 4.2. Es escollit i destituït per acord de la Junta Directiva del Club. 4.3. Dirigeix, coordina i controla totes les activitats esportives del Club, relacionades amb el futbol base, i amateur, i te com a objectiu fonamenta la gestió,         seguiment i control dels equips, jugadors/es i entrenadors/es, de totes les categories i edats. 4.4. Es l’encarregat de resoldre els expedients disciplinaris lleus segons les disposicions vigents. 4.5. Te la facultat de poder fer jugar a qualsevol jugador/a del Club en qualsevol equip del mateix, per motius tècnics i/o esportius, fins i tot si es en categories         diferents a la seva, sempre que això no incompleixi el Reglament de la Federació Catalana de Futbol o del Consell Esportiu. 4.6. Vetllarà per fomentar entre els entrenadors/es la formació esportiva i l’aprenentatge de noves tècniques per a fer mes efectius els entrenaments. 4.7. Te la facultat de cessar en el seu càrrec a qualsevol entrenador/a  o delegat/da  que no compleixi amb les seves responsabilitats, esportives, de gestió de grup, o         que per qualsevol motiu posi en perill la bona imatge o prestigi del Club. 4.8. Executarà els acords de la Junta Directiva en l’àmbit esportiu. 4.9. A final de cada temporada, ha de treballar en preparar els objectius esportius de la següent, organitzant els nous equips, reunint-se amb tots els equips tècnics           per tal de saber quins jugadors seguiran formant part del Club i en quines categories. 4.10. El Coordinador/a està obligat a complir amb les obligacions i recomanacions del present Reglament, així com de les encomanades per la Junta Directiva.   CAPITOL III - ELS ENTRENADORS/ES 5. Els Entrenadors/es: 5.1. Els Entrenadors/es son els membres del Club que desenvolupen la tasca docent en l’àmbit esportiu, son el braç executor del Projecte del Club. 5.2. La seva designació es facultat de la Junta Directiva a proposta de la Coordinació Esportiva. 5.3. La seva funció està total i únicament enfocada en la formació esportiva, per la seva proximitat al jugador/a constitueix el nucli principal en la seva formació         esportiva. 5.4. Drets: 5.4.1. A exercir les seves funcions dins el respecte al Club, en els equips que sigui integrat. 5.4.2. A ser informat/da per qui correspongui dels assumptes del Club, tant a nivell general com a nivell particular, sobre la seva persona o de l’equip del qual es             responsable. 5.4.3. A ser tractat/da amb respecte i correcció per la resta de membres del Club. 5.4.4. A utilitzar amb respecte, tot el material i les instal·lacions esportives a l’abast del Club, per a complir amb la seva part del Projecte Esportiu del Club. 5.5. Obligacions: 5.5.1. A final de cada temporada, planificarà la següent conjuntament amb el Coordinador/a Esportiu. 5.5.2. Desenvoluparà i complirà la planificació feta amb puntualitat i exactitud. 5.5.3. Participarà en totes les activitats programades i en les que sigui convocat per part de Coordinació Esportiva o per la Junta Directiva. 5.5.4. Mantindrà en l’aspecte personal i en el tècnic - esportiu, una conducta digna i respectuosa amb el Projecte del Club, i amb tots els membres del mateix o amb           qualsevol persona que per qualsevol motiu tingui una relació amb el Club. 5.5.5. Portarà l’equipament esportiu adequat, per a cada ocasió, que el Club li pugui  facilitar. 5.5.6. Estimularà l’esforç dels jugadors/es, afavorirà la convivència i el desenvolupament de tots els valors assenyalats al Projecte del Club. 5.5.7. Aplicarà les sancions en el seu nivell de competència segons disposicions vigents. 5.5.8. Utilitzarà amb respecte, tot el material i les instal·lacions esportives a l’abast del Club, per a complir amb la seva part del Projecte Esportiu i mantenir-ho net i             endreçat quan sigui utilitzat. 5.5.9. Portarà el control d’assistències i comportaments dels jugadors tant a entrenaments com a partits, siguin oficials o amistosos. 5.5.10. Controlarà la correcta utilització i posterior devolució del material utilitzat tant en entrenaments com en partits, organitzant aquest servei de recollida segons             criteri propi. 5.5.11. Respectarà i complirà els suggeriments de Coordinació Esportiva i els acords de la Junta Directiva.           CAPITOL IV - ELS DELEGATS/DES 6. El Delegat/da de Camp: 6.1.1. Es el/la representat del equip fora del terreny de joc. 6.1.2. La seva designació es facultat de la Junta Directiva a proposta de la Coordinació Esportiva.. 6.1.3. Es el/la responsable en els partits disputats a casa de preocupar-se perquè l’equip contrari tingui un vestidor amb clau,  l’aigua suficient per beure i tres pilotes             per a fer l’escalfament previ a l’ inici del partit. 6.1.4. Es el/la responsable en els partits jugats a casa de preocupar-se perquè l’àrbitre/a tingui un vestidor amb clau, una ampolla d’aigua i una pilota amb la que es             disputarà el partit. Ha d’acompanyar l’àrbitre/a des de el vestidor fins al camp a l’ inici del partit, des de el camp fins el vestidor a la mitja part del mateix i             repetir-ho a l’ inici de la segona part i al finalitzar el partit. 6. El Delegat/da d’equip: 6.2.1. Es el/la membre del Club que fa d’enllaç entre l’equip, Entrenador/a, jugadors/es i pares i mares i el Club en la seva part tant esportiva com administrativa i             social adreçant al Coordinador/a esportiu els temes que no sigui capaç de resoldre. 6.2.2. Es el/la responsable en tots els partits de contactar amb l’àrbitre/a i presentar-li les fitxes dels jugadors/es convocats/des endreçades numèricament des de 1             fins el 25, començant per els jugadors/es de l’equip inicial, seguidament i també per ordre numèric els reserves i finalment les fitxes dels entrenadors/es,           delegats/des i auxiliars/es 6.2.3. Es el/la responsable en tots els partits d’estar present en el control de fitxes de l’equip contrari, i comprovar si es corresponen amb la categoria i nivell. 6.2.4. En els partits jugats fora de casa es l’encarregat/da de vetllar per que el Delegat/da de l’equip contrari faci les seves funcions i el nostre equip tingui un vestidor           amb clau, ampolles d’aigua i pilotes per l’escalfament previ al inici del partit.  6.2.5. Donar suport logístic als Entrenadors/es, descarregar-los de tasques administratives, tant en els entrenaments com en els partits i amb la relació amb la part           administrativa del Club. 6.2.6. Es el/la encarregat/da de controlar els equipaments oficials que el Club entrega a cada jugador/a  a principi de temporada, i recuperar-la  al final de la mateixa.           En cas de baixa d’un jugador/a, per obtenir la baixa administrativa i la baixa federativa, cal recuperar l´equipació del Club i estar al corrent de pagament de les           quotes. 6.2.7. Es el/la encarregat/da de verificar, l’horari i el terreny de joc dels partits que el seu equip ha de disputar, en cas de variació o possible error comunicar-ho al           Coordinador/a Esportiu. 6.2.8. En la disputa d’un partit de futbol, es el/la encarregat/da  de signar l’acta del mateix donant conformitat a tot allò que en la mateixa hi consta.   CAPITOL V - ELS EQUIPS 7. Els Equips: 7.1. Son els grups de membres del Club units en un Projecte, que durant cada temporada lluitaran per tal d’assolir coneixements formatius que els farà millorar i         progressar les seves condicions físiques, tècniques, tàctiques, psicològiques i accions d’estratègia i així estar preparats per a poder passar a gaudir de la         categoria següent. 7.2. La seva composició es facultat de la Coordinació Esportiva a proposta dels Entrenadors/es, i sempre que es pugui, estaran formats per un Primer Entrenador/a,         un Segon Entrenador/a  o ajudant/a,  un Delegat/da  i un planter de jugadors/es  que variarà en funció de la categoria de l’equip. 7.2.1. En la categoria Pre-benjamí serà un mínim de 10 jugadors/es  i un màxim de 12 jugadors/es, i el format de joc serà de Futbol-7. (Inclou també l’Escoleta nens i            nenes de 4 a 5 anys). 7.2.2. En la categoria Benjamí serà un mínim de 10 jugadors/es i un màxim de 12 jugadors/es, i el format de joc serà de Futbol-7. 7.2.3. En la categoria Aleví serà un mínim de 10 jugadors/es i un màxim de 12 jugadors/es, i el format de joc serà de Futbol-7. 7.2.4. En la categoria Infantil serà un mínim de 15 jugadors/es i un màxim de 20 jugadors/es, i el format de joc serà de Futbol-11. 7.2.5. En la categoria Cadet serà un mínim de 15 jugadors/es i un màxim de 20 jugadors/es, i el format de joc serà de Futbol-11. 7.2.6. En la categoria Juvenil serà un mínim de 15 jugadors/es i un màxim de 20 jugadors/es, i el format de joc serà de Futbol-11. 7.2.7. En la categoria Sènior Femení serà un mínim de 15 jugadores i un màxim de 20 jugadores, i el format de joc serà de Futbol-11. 7.2.7. En la categoria Amateur Masculí serà un mínim de 18 jugadors i un màxim de 25 jugadors, i el format de joc serà de Futbol-11. 7.3. El Coordinador/a Esportiu ha de vetllar per a que l’estructura, dels equips de futbol base, sigui adequada i per tant tenir totes de posicions del camp cobertes. 7.4. Cada equip tindrà un Primer/a i un Segon/a Capità/na, que seran designats per la seva  antiguitat en el Club.   CAPITOL VI - ELS JUGADORS/ES 8. Els Jugadors/es: 8.1. Son els membres del Club que conformen els equips en la seva vessant esportiva. 8.2. Son escollits per Coordinació Esportiva conjuntament amb els Entrenadors del mateix. 8.2.1.El Club entén que te l’obligació de formar esportistes íntegres amb els principis bàsics del respecte, que son el joc net i la participació de tothom. 8.3. Drets: 8.3.1. Els jugadors/es tenen dret a rebre una formació tant esportiva com humana que asseguri de ple el seu desenvolupament com a persona. 8.3.2. Tots els jugadors/es tenen dret a les mateixes oportunitats d’accés als diferents nivells esportius. No hi haurà mes limitacions per accedir a nivells superiors           que les derivades de l’aprofitament de la formació rebuda i de les aptituds per a l’esport. 8.3.3. Per a assegurar aquest Dret el Club es compromet a facilitar: • Un Projecte de Club. • Unes instal·lacions esportives adequades. • Un horari d’entrenament. • El material necessari per tal dur a terme la formació. • Un Entrenador/a  esportiu, un Delegat/a  i sempre que es pugui un segon entrenador/a. • La participació de tots els equips en Competicions Federades o en les lligues del Consell Esportiu de l´Alt Empordà 8.3.4. A participar en les competicions esportives, aquest Dret s’obté amb l’aprofitament de la formació esportiva rebuda, amb la constància i assistència als             entrenaments i el manteniment d’una relació correcte tant amb els companys com amb qualsevol membre del Club. Es l’entrenador/a  de cada equip qui             decideix si un jugador/a  s’ha guanyat aquest dret o no.           8.3.5. Tots els jugadors/es tenen dret a que es respecti la seva integritat física, moral i la seva dignitat personal, no es consentirà cap vexació tant física com moral. 8.3.6. Tots els jugadors/es tenen dret a participar en el funcionament del Club, com a Entrenadors/es o ajudants/es  de les diferents categories d’equips del Club. 8.4. Obligacions: 8.4.1. Respectar el Projecte del Club. 8.4.2. Respectar les decisions del seu Entrenador/a, Coordinació Esportiva i Junta Directiva. 8.4.3. Participar en totes les activitats programades i en les que sigui convocat per part del Entrenador/a, Coordinació Esportiva o per la Junta Directiva. 8.4.4. Esforçar-se al màxim i obligant-se a aprendre i millorar tots els aspectes, esportius, físics, tècnics, tàctics, personals i humans. 8.4.5. Assistir amb temps suficient a totes les convocatòries, degudament equipats amb la roba esportiva que el Club considerí adient per a cada ocasió, qualsevol de             les dues obligacions no complerta per part del jugador/a, serà raó suficient per a no ser convocat a participar en un partit o en un entrenament. La reiteració             en aquests fets comportarà la comunicació a la Coordinació Esportiva que prendrà la determinació que estimi oportuna. 8.4.6. Justificar totes les absències, tant a partits com a entrenaments, per anticipat i amb la suficient antelació, per a que la baixa pugui ser coberta segons el criteri           de l’Entrenador/a. 8.4.6.1. Es consideraran motius justificats: • Motius familiars. • Motius docents. • Motius mèdics. • Motius de treball. 8.4.6.2. No es consideraran motius justificats: • La pràctica d’un altre esport. • La pràctica d’una altra activitat. • Qualsevol dels esmentats sense justificant. 8.4.7. Cuidar el material esportiu del Club i les instal·lacions tant pròpies com alienes, fent un us adequat i correcte de les mateixes. 8.4.8. Cuidar en perfectes condiciones l’equipament del Club en el moment d’iniciar la competició, els pantalons curts, les mitges  i la samarreta de partit. 8.4.9. És norma obligatòria que en sortir a jugar un partit de futbol ho facin tots els jugadors/res de l’equip junts i saludaran a l’àrbitre/a  i al equip contrari com             també al públic des del centre del camp. Una vegada acabat el partit, tots el jugadors/res saludaran a l’àrbitre/a  i als jugadors/es de l’equip rival,  tot seguit             saludaran des del centre del camp al públic, tant si ha estat amable o no, i sense tenir en compte si s’ha guanyat o perdut el partit jugat. Per tant cal             comportar-se amb correcció i respecte amb qualsevol membre del Club, tant en entrenaments com en partits i fora dels mateixos, especialment amb els seus             companys/es d’equip, jugadors/es  d’altres equips, àrbitres/as, entrenadors/es i públic en general.   CAPITOL VII - ELS CAPITANS/ES 9. Els Capitans/es: 9.1. Son els representats dels equips dins i fora del terreny de joc. 9.2. Designació: 9.2.1. A cada equip es designaran un Primer/a i un Segon/a Capità/na. 9.2.1.2. A les categories de futbol-7 es designarà un capità/na diferent a cada partit per a que tots els jugadors/es  sàpiguen i coneguin la responsabilitat de ser el               capità/na. 9.2.2. Tant la Coordinació Esportiva com el propi Entrenador/a , en qualsevol moment poden retirar la capitania al jugador/a  d’un equip que no compleixi les seves              funcions adequadament. 9.2.3. El sistema de designació pot ser modificat a criteri de  la Coordinació Esportiva. 9.3. Funcions: 9.3.1. Es el representat de l’equip dins i fora del terreny de joc, i per aquest motiu ha de donar exemple de comportament, dedicació i esforç a tots els seus             companys/as. 9.3.2. Es l’enllaç entre el Entrenador/a i la resta de jugadors/es, i alhora el portaveu dels darrers. 9.3.3. En determinades ocasions i per circumstàncies de força major tindrà de realitzar les funcions assignades a l’Entrenador/a, com dirigir l’escalfament, o parts de             l’entrenament, els canvis en els partits ... 9.3.4. En la disputa d’un partit , ha de participar en el sorteig a l ’inici del partit de futbol per saber quin equip fa la sacada inicial o tria el terreny de joc que més             l’interessi. També es l’encarregat de sol·licitar els canvis a l’àrbitre/a.   CAPITOL VIII - PARES I MARES O TUTORS 10. Pares i Mares o Tutors Legals: 10.1. La inscripció d’un jugador/a menor d’edat al Club, suposa el coneixement i l’acceptació per part dels pares/mares o tutors legals del Projecte del Club i del           present Reglament. 10.2. Drets: 10.2.1. Els pares/mares o tutors legals tenen el dret a ser informats de la marxa esportiva i del comportament del jugador/a. 10.3. Obligacions: 10.3.1. En el moment de formalitzar la  fitxa pel Club facilitaran les dades administratives que els identifiquen i les autoritzacions que el Club els sol·liciti, si la               competició esta organitzada per el Consell Esportiu de l´Alt Empordà. Si la competició esta organitzada per la Federació Catalana de Futbol caldrà entrar en la               pagina web “futbol.cat” i donar-se d’alta amb un codi i una contrasenya que li facilitarà el Club i seguir les instruccions, com facilitar totes les dades               administratives de identificació del Jugador/a, vincular-se al Club, passar revisió metge,  fer el pagament de la mutualitat i del portal del federat. 10.3.2. En cas de renovació del jugador/a es responsabilitzen d’actualitzar les dades i que la documentació aportada al Club sigui vigent. Aquesta documentació cal               entregar-la en els terminis que el Club determini, normalment a final de cada temporada a fi de poder saber amb quins jugadors es pot comptar per iniciar la               temporada següent. 10.3.3. Es comprometen a efectuar els pagaments acordats i requerits per el Club i que constaran en el Dossier econòmic de la temporada que anualment el Club               disposarà. 10.3.3.1. La quota anual a  cobrar per el Club, es pot pagar segons la taula de quotes aprovades per aquesta temporada 2021-2022,  fent l’ ingrés al compte que el                   club te al BANC DE SABADELL Nº ES28 0081 0378 3700 0138 4647         10.3.3.2. La devolució o no pagament d´ algun rebut en les dates aprovades en la taula de quotes, suposarà la retirada de la fitxa del jugador per part de la Junta                   Directiva, que la retindrà fins al pagament corresponent del rebut, mes les despeses  que hagi ocasionat o no. 10.3.4. Es obligatori en la mesura del possible, acompanyar i col·laborar en els desplaçaments dels jugadors/es de l‘equip del seu fill/filla, quan això sigui necessari. 10.3.5. Tenen prohibit l’accés als vestidors, qualsevol gestió o comunicació entre pares i fills un cop s’ha accedit al vestidor s’ha de fer utilitzant la figura del               Delegat/da d’equip, exceptuant les categories mes petites. 10.3.6. Se’ls exigeix el mateix comportament que a Entrenadors/es  i jugadors/es, tant en els entrenaments com en els partits, durant i al finalitzar els mateixos. 10.3.7. Han de recordar que no son els Entrenadors/es de l’equip i que qualsevol consell o recomanació tant a jugadors/es  com a entrenadors/es, no es de la seva               competència i pot confondre els mateixos i perjudicar el normal funcionament de la tasca dels entrenadors/es  i la marxa de l’equip, per la qual cosa               s’abstindran de fer-ho. 10.4.Autoritzacions. El Pare, Mare o Tutor autoritza el següent: 10.4.1 Al desplaçament de mutu acord amb altres pares, mares i tutors anar en cotxes particulars o autocars per a assistir a partits, entrenaments i actes del club. 10.4.2. A la pràctica d'esport, al·legant que el jugador/a no té cap incapacitat coneguda que impedeixi o condicioni la pràctica del futbol i serà obligatori que en cas             d'haver-hi alguna objecció s’haurà de comunicar al Club indicant a la fitxa de inscripció, en l’apartat d’observacions qualsevol dada relativa a al·lèrgies,             medicacions, malalties, etc... 10.4.3. A l’ús de la imatge personal en fotografies, publicacions, i en definitiva en les diverses documentacions impreses o digitals en que la imatge personal pugui               aparèixer en relació a la pràctica del futbol. 10.4.4. A l’arxiu de les dades personals per a la gestió administrativa del club, per a l’enviament d’informació i en general pels afers quotidians i habituals del club. 10.5. Declinació de responsabilitat: 10.5.1. El Pare, Mare o Tutor declina la responsabilitat del Club en les següents situacions: 10.5.1.1. Per lesions ocasionades per la pràctica del futbol, tant en entrenaments com en els partits. 10.5.1.2. Per problemes de salut derivats de la pràctica esportiva. 10.5.1.3. Per la sortida del menor d’edat del recinte esportiu, ja sigui sòl o acompanyat. 11. Règim Disciplinari: 11.1. El present Règim Intern serà d’aplicació a qualsevol persona vinculada al Club, independentment de la funció que desenvolupi dins l’organigrama del mateix. 11.2. La Junta Directiva vetllarà per a que s’acompleixi amb rigor i que el Projecte del Club no es trobi compromès per la mala aplicació del mateix. 11.3. El Coordinador Esportiu i els propis Entrenadors/es podran adoptar les mesures que considerin pertinents per tal de mantenir l’odre dins de l’equip, sense que           això comporti la pèrdua dels drets dels jugadors/es.   TITOL III – RÈGIM DISCIPLINARI CAPITOL IX - LES INFRACCIONS 12. Infraccions: Es consideraran de tres tipus, lleus, greus i molt greus. 12.1. Son infraccions lleus: 12.1.1. La falta injustificada a entrenaments i partits. 12.1.2. La falta de puntualitat a entrenaments i partits. 12.1.3. La no comunicació amb temps suficient de l’absència a un entrenament o partit. 12.1.4. La actitud passiva en entrenaments i partits. 12.1.5. La manca de respecte a llurs companys, Entrenadors/es o Delegats/des, o qualsevol membre del Club, en qualsevol moment entre el seu fixatge i la seva               baixa. 12.1.6. La manca de respecte a àrbitres/as, jugadors/es o personal de l’equip rival. 12.1.7. Els actes d’indisciplina, injuria o ofensa no greus. 12.1.8. Qualsevol acte injustificat que alteri el normal funcionament de les activitats del Club. 12.2. Son infraccions greus: 12.2.1. La reiteració d’infraccions lleus, un cop fet l’advertiment per part del Club. 12.2.2. Els actes d’indisciplina, injuria o ofensa greus. 12.2.3. L’agressió física a qualsevol membre del Club o d’altres clubs, àrbitres/as, espectadors/es. 12.2.4. Qualsevol acte injustificat que alteri greument el normal funcionament de les activitats del Club. 12.2.5. La reiterada i sistemàtica comissió d’infraccions lleus en la vida esportiva al Club. 12.3. Son infraccions molt greus: 12.3.1. La reiteració d’infraccions greus, un cop fet l’advertiment per part del Club. 12.3.2. Els actes d’indisciplina, injuria o ofensa molt greus. 12.3.3. L’agressió física a qualsevol membre del Club o d’altres clubs, àrbitres/as, espectadors/es, de conseqüències traumàtiques. 12.3.4. Qualsevol acte injustificat que alteri greument el normal funcionament de les activitats del Club. 12.3.5. La reiterada i sistemàtica comissió d’infraccions greus en la vida esportiva al Club. 12.3.6. La comissió de tres infraccions greus durant la mateixa temporada.   CAPITOL X - LES SANCIONS 13. Sancions: s’aplicaran en funció del tipus d’infracció comesa: 13.1. Per infraccions lleus: 13.1.1. Amonestació o advertiment privat amb o sense comunicació els pares. 13.1.2. Amonestació o advertiment per escrit amb comunicació els pares. 13.1.3. Suspensió en la pràctica esportiva per un període de temps no superior a quinze dies. 13.2. Per infraccions greus: 13.2.1. Amonestació o advertiment per escrit amb comunicació els pares, que inclourà un informe detallat per part del Entrenador/a i/o Coordinador/a Esportiu, fent               referència al tipus d’infracció i l’actitud presa per el jugador/a. 13.2.2. Suspensió en la pràctica esportiva per un període de temps no superior a trenta dies.           13.2.3. Canvi d’equip del jugador/a si es possible. 13.3. Per infraccions molt greus: 13.3.1. Amonestació o advertiment per escrit amb comunicació els pares, que inclourà un informe detallat per part del Entrenador/a  i/o Coordinador/a  Esportiu,               fent referència al tipus d’infracció i l’actitud presa per el jugador/a amb comunicació a la Junta Directiva, recomanant una sanció exemplar i fins i tot la baixa               en el Club. 13.3.2. Suspensió en la pràctica esportiva per un període de temps compres entre els seixanta dies i el que resti de temporada. Un cop presa la decisió de donar de               baixa un jugador/a, entrenador/a o membre del Club, tant sols per acord de la Junta Directiva, i desprès de comprovar un canvi positiu d’actitud, podria ser               readmès a prova durant dos mesos, i en cas de no haver ocasionat cap infracció ampliar-ho fins a finalitzar la temporada. 14. Competència per imposar sancions: 14.1. Per a les infraccions classificades com a lleus, el Coordinador/a Esportiu. 14.2. Per a les infraccions classificades com a greus i molt greus, el Comitè de Disciplina, que estarà format per els següents membres: • El President del Club o representant • Tres membres de la Junta Directiva • El Coordinador/ Esportiu • El Entrenador/a del equip del Jugador/a 15. Procediment per imposar sancions: 15.1. Per a les infraccions classificades com a lleus el Coordinador/a Esportiu, per delegació de la Junta Directiva, serà l’encarregat d’establir les sancions a aplicar,           comunicant-ho a la pròpia Junta Directiva, que ho ratificarà i ho farà constar a l’acta de la primera Junta del Club que es convoqui. 15.2. Per a les infraccions classificades com a greus i molt greus, el Comitè de Disciplina designarà entre els seus membres a un instructor que obrirà l’expedient,           convocarà al jugador/a, els seus pares o tutors, a l’Entrenador/a, al Coordinador/a  i a qualsevol altre persona relacionada amb els fets.

Veure tots
Anunciar-se aquí

Equipaments


Sponsors
tc lampista
MULTIMOTO
PERE PAU
palolquer
AJUNTAMENT DE VILAFANT
fricafor
RIBE
ENGUIXATS GARCIA
cuidat
LAMPISTERIA
fevisa
TRAMUNTEL
estanc
metalespa
BELTRAN RAMIREZ
el forn de la plaça

VILAFANT FC


Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies

AcceptarRefusar